Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

rudzinska
2908 3a09
Reposted fromkarmacoma karmacoma
rudzinska
6957 fee9 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakarmacoma karmacoma
rudzinska
Reposted frompjoter pjoter viabadblood badblood

December 19 2015

rudzinska
rudzinska
3046 53ca
Reposted frompeper peper viafoodislove foodislove

December 14 2015

rudzinska
3592 3dc8 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakarmacoma karmacoma
0258 ac1c 500
rudzinska
0638 7afa 500
Reposted frommirror-image mirror-image viakarmacoma karmacoma
9121 7c3d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakarmacoma karmacoma
rudzinska
5007 17e8
Reposted fromkarmacoma karmacoma
rudzinska
7429 35d8 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
rudzinska
1364 ffae
- Co się stało?
- Zgubiłem się.
- I tak leży pan na środku drogi?
- Nie w tym znaczeniu.W przenośni. Egzystencjalnie. 
'Pamiętniki Wampirów'
Reposted from100suns 100suns viaimpreska impreska
rudzinska
Mówię Ci dziewczynko wstań,
jeszcze życie wyjdzie Ci.
— Love Story
Reposted fromsixandnine sixandnine viasloncepoburzy sloncepoburzy
rudzinska
rudzinska
Reposted fromoll oll viakarmacoma karmacoma
rudzinska
8206 c5ab 500
Reposted fromzolwik zolwik viakarmacoma karmacoma
rudzinska
Jednym z najtrudniejszych wyborów w życiu jest decyzja czy zrezygnować czy próbować jeszcze bardziej.
Reposted fromunforgiving unforgiving viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl