Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

3287 2d6f
Reposted fromirmelin irmelin viashitsuri shitsuri
rudzinska
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viabadblood badblood
rudzinska
Okazuje się, że tydzień mogę bez Ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję...
— Piotr Adamczyk
Reposted fromjethra jethra viabadblood badblood
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood
rudzinska
8466 0495 500
Reposted fromexistential existential viabadblood badblood
rudzinska
rudzinska
5718 51f2
0497 0a0a
Reposted fromamatore amatore viasissikaiserin sissikaiserin
rudzinska
5274 98d7 500
Reposted fromelleri elleri viainsanedreamer insanedreamer
rudzinska
6150 6a45 500
Reposted frominculubum inculubum viainsanedreamer insanedreamer
rudzinska
6008 ccff 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
rudzinska
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
0272 86e9
Reposted fromtumblprn tumblprn viabadblood badblood
rudzinska
6687 bed0 500
Reposted fromfotofob fotofob viagdziejestola gdziejestola
rudzinska
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viagdziejestola gdziejestola
9014 a7c4 500

anitaleocadia:

Sophie Rambert - Mélancolie 1, pierre noire sur papier

Reposted fromkimik kimik viasissikaiserin sissikaiserin
rudzinska
3123 aa2e 500
Reposted fromskonam skonam viasissikaiserin sissikaiserin
rudzinska
0198 93ae 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl